Điạ chỉ: C3/17 ẤP 3 XÃ VĨNH LỘC A, BÌNH CHÁNH, TPHCM

Điện thoại: 0837.650.398

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THU
NGUYỄN THỊ THU

Ngày sinh: 21/12/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh - TP.HCM

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2

Điện thoại cơ quan: 0837.650.398

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THANH THOẢNG
NGUYỄN THỊ THANH THOẢNG

Ngày sinh: 16/6/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh - TP.HCM

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2

Điện thoại cơ quan: 0837.650.398

Dương Quý Kiên
Dương Quý Kiên

Ngày sinh: 13/6/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Nhan - Phù Ninh - Phú Thọ

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2

Điện thoại cơ quan: 0837650398

Tiểu Học Vĩnh Lộc 2

Địa chỉ: C3/17A Ấp 3 xã Vĩnh Lộc A - huyện Bình Chánh - TPHCM

Điện thoại: C3/17A Ấp 3 xã Vĩnh Lộc A - huyện Bình Chánh - TPHCM 0837.650.398